Strona główna
poniedziałek, 20 listopada 2017 r.
Imieniny: Anatol, Edyta

Zasiłek rodzinny

Strona główna » Galerie - Wszystkie inne » Rodzaje świadczeń rodzinnych » Zasiłek rodzinny

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć :

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci),
3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy, w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
4. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 16 rok życia,
5. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,     w tym odpowiednio:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,
 • zaświadczenie dotyczące dochodów – stypendia przyznane uczniom lub studentom (kserokopie decyzji o stypendium dot. 2007 roku)


7. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
8.  kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się,
9. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
10. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, albo oświadczenie o stanie cywilnym /panna, kawaler / w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
11. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
12. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
13. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
14. w przypadku osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, dołącza się dokument potwierdzający, tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu,
15. zaświadczenie z gminy gdzie osoba posiada stały meldunek a zamieszkuje na terenie miasta Skierniewice, 
 
W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż w/w, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Dostępne podkategorie:

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 25

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe