Strona główna
wtorek, 21 listopada 2017 r.
Imieniny: Janusz, Regina

Wydział Edukacji

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Wydział Edukacji

Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Skierniewice

ul. Senatorska 12
tel./fax. 046-834-51-82, tel. 046-834-51-81
e-mail: i.gorniak@um.skierniewice.pl

 

 

Iwona Górniak

 Naczelnik Wydziału Edukacji

Zespół:

 • Anna Brzezińska – inspektor (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, doradztwo metodyczne, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, współpraca z komendą OHP w zakresie kształcenia młodzieży)
  a.brzezinska@um.skierniewice.pl
   
 • Kinga Trzcińska  – inspektor (szkolnictwo ponadgimnazjalne i zawodowe, placówki  oświatowe, System Informacji Oświatowej, stypendia i zasiłki szkolne, kształcenie młodocianych pracowników)
  k.trzcinska@um.skierniewice.pl
   
 • Agnieszka Gręda– inspektor (ewidencja szkół i placówek niepublicznych, kontrola realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, BHP, profilaktyka uzależnień, nagrody Prezydenta Miasta Skierniewice, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej)
  a.greda@um.skierniewice.pl

 • Bogusława Stępień - inspektor (finanse, sprawozdawczość finansowa)
  b.stepien@um.skierniewice.pl
   
 • Ilona Pintara– inspektor (sprawy osobowe, płacowe, emerytalne dyrektorów szkół i placówek, powierzanie i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych, postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, wynagradzanie nauczycieli, współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi, Program Stypendialny Prezydenta Miasta Skierniewice)
  i.pintara@um.skierniewice.pl

 

Wydział Edukacji nadzoruje funkcjonowanie szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

1) wykonywanie zadań należących ustawowo do organu prowadzącego szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a w szczególności:

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki,
 • ustalenie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych szkół i placówek,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej szkół i placówek,
 • pomoc w realizacji innych zadań statutowych szkół i placówek,
 • sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem szkół i placówek,

2) współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek w przygotowaniu planów finansowych oraz kontrola ich prawidłowej realizacji.

3) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych,

4) sporządzanie i przedkładanie do Wydziału Finansowego dyspozycji na środki finansowe dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek ponadgimnazjalnych oraz dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

5) prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania szkół i placówek,

6) opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oraz przedkładanie ich Prezydentowi do zatwierdzenia,

7) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
 • nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.


8) prowadzenie spraw związanych z:

 • powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i placówek,
 • powoływanie komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów,
 • dokonywaniem oceny dyrektorów szkół i placówek w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego,
 • powoływaniem rady oświatowej,


9) ustalanie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom,

10) ustalanie sieci publicznych szkół i placówek,

11) określanie m.in.:

 • zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 • zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość,


12) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Prezydenta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

13) wykonywanie sprawozdawczych i statystycznych obowiązków w zakresie edukacji,

14) współudział w planowaniu wydatków budżetowych przeznaczonych na działalność oświatową,

15) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

16) opracowywanie regulaminów:

 • wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
 • regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
 • regulaminu przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,
 • innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego,

 

17) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem postępowania egzaminacyjnego w stosunku do nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

18) opracowywanie i realizacja projektów z zakresu edukacji oraz wniosków o ich finansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

19) gromadzenie informacji oraz utworzenie i prowadzenie bazy danych oświatowych o spełnianiu obowiązku nauki, zawierającej dane o liczbie młodzieży w wieku 16-18 lat mającej adres zameldowania na terenie Miasta:

 • spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
 • spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2-4 ustawy o systemie oświaty,
 • spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych,
 • niespełniającej obowiązku nauki,

 

20) prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory danych publicznych baz danych oświatowych:

 • z prowadzonych szkół i placówek oświatowych oraz szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych,
 • z prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których Miasto jest odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
 • z baz danych oświatowych publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej,

 

21) sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych oraz sprawdzanie kompletności danych przekazywanych z innych baz danych oświatowych,

22) przekazywanie danych z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświatowych i wychowania,

23) sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi wynikającego z art. 34 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

24) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyznawaniem, wypłacaniem i rozliczaniem stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

25) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyznawaniem, wypłacaniem i rozliczaniem stypendiów dla uczniów i studentów z Europejskiego Funduszu Społecznego,

26) nadzorowanie i kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,

27) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

28) koordynowanie spraw dotyczącego kształcenia dzieci i młodzieży na wniosek rodziców z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności poprzez kierowanie do odpowiednich szkół lub ośrodków,

29) rozliczanie dotacji udzielanych przez Miasto placówkom oświatowym w tym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach,

30) współpraca z wyższymi uczelniami zlokalizowanymi na terenie miasta.

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 42

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe