Strona główna
poniedziałek, 20 listopada 2017 r.
Imieniny: Anatol, Edyta

Podstawa prawna

Strona główna » Galerie - Wszystkie inne » Podstawa prawna

Podstawa prawna:         

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm/
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne /Dz. U. z 2005 roku Nr 105, poz. 881 z późn. zm./       
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się     stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz     wysokości świadczeń rodzinnych / Dz. U. Z 2006r. Nr 130, poz. 903/


Przepisy ustawy i rozporządzeń regulują prawo do świadczeń rodzinnych, ich wysokość, zasady wypłaty, kryterium dochodowe oraz wymagane dokumenty na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 roku, na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się z urzędu do dnia 31 października 2009 roku. 

 W ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ilekroć jest mowa o rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku świadczenia rodzinne przysługują:

  • obywatelom polskim;
  • cudzoziemcom:

      a)   do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
      b)   jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym

  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694, z 2007r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz.1170 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416),lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jezeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust.2, jeżeli  zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy w którym  otrzymują świadczenia  rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 28

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe