Strona główna
czwartek, 23 listopada 2017 r.
Imieniny: Adela, Felicyt

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Strona główna » POMOC SPOŁECZNA » Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta
96-100 Skierniewice
ul. Rynek 1

Miejsce odbywania posiedzeń:
ul. Jagiellońska 29 I piętro, pok. 101 i 101a (dawny Urząd Wojewódzki)
96-100 Skierniewice

Posiedzenia MKRPA odbywają się w każdą środę od godz. 16.15.  W czasie trwania posiedzeń możliwy jest bezpośredni kontakt zainteresowanych osób z członkami MKRPA.
 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 1.2015 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 5 stycznia 2015 roku. 
 
W skład Komisji wchodzą:
1. Violetta Felczak – Przewodnicząca Komisji
2. Ewa Juraś – Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji
3. Ewa Biskupska – Członek
4. Marek Borowiec – Członek
5. Andrzej Hycak - Członek 
6. Violetta Kacprzyk - Puszcz – Członek
7. Sławomir Kamiński – Członek
8. Sylwester Staniszewski – Członek
9. Krystyna Cieślak - Członek
 
 
ZADANIA
 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn.zm. ). Art.41. ust. 3 wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania  w zakresie  m.in.:
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
  • podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 
Do zadań MKRPA zgodnie z art. 181 ust. 3 lit.a, ust. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy również:
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży na terenie Miasta Skierniewice z uchwałą rady gminy (Uchwała Nr VIII/17/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 16 marca 2007 roku);
  • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
Czynności MKRPA zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 
 
Podstawa prawna:
 
Art. 24, 25 i 26 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn.zm.).
 
Zgodnie z art. 24 w/w ustawy osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego.
Zgodnie z art. 25 – na badanie, o którym mowa w art. 24 kieruje gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 – o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
 
 
Procedura
Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy złożyć wniosek do MKRPA. Wniosek może złożyć  osoba z kręgu rodziny lub inna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy itd. 
 
  • Wariant 1- wezwani zgłaszają się. Komisja informuje o tym, że wpłynął wniosek i o celu spotkania. Członkowie Komisji zadają pytania w oparciu o zebrany wywiad po to, aby stworzyć konkretny obraz sytuacji. Jeśli z rozmowy i z zebranych informacji wynika, że zgłoszony na leczenie już wielokrotnie leczył się albo deklaruje chęć uczestnictwa w terapii lub już ją zaczął, Komisja ustala, w której placówce to leczenie będzie odbywał. Osoba, która nie wyraża chęci uczestnictwa w terapii jest kierowana na badanie przez biegłych sądowych (otrzymuje pocztą skierowanie, ustala się dzień i godzinę badania).
  • Wariant 2 – osoba wzywana się nie zgłasza.  Wówczas wezwania wysyła się ponownie. Jeśli osoba zgłoszona na leczenie nie stawi się dwukrotnie, za trzecim razem wysyła się skierowanie na badanie przez biegłych.
  • Wariant 3 – zgłasza się tylko wnioskodawca. Zbierany jest wywiad i wysyła się ponownie wezwanie do osoby zgłoszonej na leczenie.
  • Wariant 4 – osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie, ani przed Komisją, ani na badanie przez biegłych. Wówczas sprawę kieruje się do Sądu z wnioskiem zastosowania leczenia odwykowego.
 
Badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Jeśli osoba skierowana na badanie nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej opinii. Opinie przekazywane są do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
Odczytanie opinii biegłych i propozycja podjęcia terapii 
Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych. Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, Komisja sprawę umarza. Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie alkoholowe (Zespół Zależności Alkoholowej), Komisja odczytuje zapisaną w opinii diagnozę i przedstawia propozycję leczenia zgodnie z zaleceniami biegłych (tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne).
 
 
Monitorowanie udziału w terapii
Przebieg leczenia jest monitorowany przez Komisję. Placówki odwykowe przesyłają informację o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły. W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie, tj. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja po dwóch latach umarza sprawę.
 
 
Skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Każda sytuacja, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo lub dana osoba nie zgłasza się na spotkania z Komisją, powoduje skierowanie sprawy do sądu.
 
 
Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
Sąd rozpatruje wniosek i wydaje nakaz leczenia, który jest ważny dwa lata. Postanowienie sądu w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się on leczyć. Często Sąd za pierwszym razem kieruje na leczenie w warunkach ambulatoryjnych – do poradni odwykowej. Jeżeli leczenie nie odbywa się w sposób właściwy, poradnia odwykowa przesyła do Sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarny.
 

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 36

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe